Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 46 516 600/ +36 30 847 4895

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

alapito-okirat-2023

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

előző adat

változás


Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságra vonatkozó alapvető jogszabályok (2023.06.30.)

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságra vonatkozó alapvető jogszabályok (2023.03.31.)

2023.07.07.

Az Igazgatóság ügyrendje.pdf

 

 

Az Igazgatóság Adatvédelmi Szabályzata.pdf

 

 

Az Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata.pdf

Az Igazgatóság Alapító okirata.pdf

 

 II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns


II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns


II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns


II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 Az Igazgatóság nyilvántartásai

Az Igazgatóság által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

előző adat

változás

Vízrajzi Adatrögzítő és Feldolgozó Modul

 

 

Hidromorfológia

 

 

VARTA – Vízügyi Alapadatrendszer Törzsadatkezelő Alkalmazás

 

 

TAVM - Távmérők adatai

 

 

VA - Vízügyi adattár

 

 

VÍZHOZAM

 

 

VÁM - Vízrajzi Állomás és Mérőeszköz Karbantartó Alkalmazás

 

 

VFNAPLO - Vízföldtani adatbázis

 

 

Védekezési Információs Rendszer - Lotus Notes
Készültségi fokozatok, napi jelentések
  - Árvíz
  - Belvíz
  - Jég
  - Vízminőségi
  - Helyi vízkár
Tájékoztatók

 

 

Vízrajzi, valamint Vízkárelhárítási Minőségirányítási Rendszerek

 

 Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Előző adat

Változás kelte, megjegyzés

Árvízvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (Árvízvédekezés költségei, vízállás, csapadék, jég, véd.során fogl létszám)

 

 

Belvízvédekezéssel kapcsoltban gyűjtött adatok (Szivattyútelepi üzemelések, tárolt vízmennyiség, elöntött területek nagysága)

 

 

Helyi vízkárral kapcsolatban gyűjtött adatok (Önkormányzati elöntött területek nagysága, védekezés minősége)

 

 

Vízminőség kárelhárítással kapcsolatban gyűjtött adatok (Szennyezés helye, mértéke, veszélyessége, megszüntetésére tett, javasolt intézkedések, operatív kárelhárítás szükségessége, módszer, hely kiválasztása)

 

 

Vízrajzi tevékenységhez kapcsolódóan gyűjtött adatok:
felszíni vízállás, vízhozam, vízhőmérséklet, jégjelenség és jégvastagság;
felszín közeli, illetve felszín alatti figyelőkutak vízállásai;
források vízállás, illetve vízhozam adatai;
hidrometeorológiai állomásokon csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték, léghőmérséklet, minimum-maximum hőmérséklet, esetenként párolgás, illetve talajhőmérséklet és talajnedvesség mérés;
vízhozammérési eredmények;
vízállás-vízhozam összefüggések.

 

 

Belvízvédelmi készültségek, napi és havi jelentések

 

 

Belvízvédelmi összefoglaló jelentés

 

 

Belvízvédelmi szivattyútelep üzemelés adatok (átemelt vízmennyiség, üzemórák, energia fogyasztás)

 

 

Mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos adatok (felhasznált vízmennyiség m3)

 

 

Felszín alatti bányavízkivétel, ebből felszín alá vezetett víz, közvetlen hasznosítású víz, hasznosítás nélkül felszíni vízbe vezetett bányavíz és a befogadó neve, valamint a bányavíz vízminőségi összetevői

 

 

Belvízvédelmi létesítmények nyilvántartása

 

 

Belvízvédelmi tervek nyilvántartása

 

 

Kimutatás a kizárólagos állami tulajdonú kisvízfolyásokról

 

 

Kimutatás az ÉMVIZIG főművein (dombvidéki kisvízfolyásokon) lévő tározókról

 

 

Vízjogilag engedélyezett területek

 

 

Tíz évre szóló üzem-, és erdőtervek

 

 

Erdőgazdálkodási műveleti lapok nyilvántartása

 

 

Vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, forráshozam adatok, vízfelhasználások célja, vízkémiai elemzések eredményei, vizsgálati gyakoriság, mérő szerv, területhasználat, védett területek és vízbázisok, egyéb mérések és munkálatok

 

 

A távlati ivóvízbázisokra jellemző vízminőségi eredmények, vízszintmérési adatok, vízilétesítmények (figyelő- és próbakutak), potenciális szennyezőforrások

 

 

Vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, vízfelhasználás célja, vízkémiai elemzések eredményei, egyéb mérések és munkálatok

 

 

Felszín alatti vízilétesítmények műszaki adatai, feltárt földtani rétegsor, vízföldtani jellemzők, hidrogeológiai védőterületek, vízminőségi adatok, vízjogi engedélyek, vízkészletek és vízhasználatok jellemző adatai

 

 

Felszín alatti vízkivételi létesítmények adatai, engedélyezett víztermelés, tárgyi évben kitermelt tényleges vízmennyiség

 

 

Vízminőségi törzshálózatba tartozó vízilétesítményekre jellemző vízminőségi adatok

 

 

Felszíni törzs és üzemi állomások vízállás, vízhozam, lég- és vízhőmérséklet adatsorai, Q-H görbék, jégjelenségek, hidrometeorológiai állomásokon mért elemek (léghőmérséklet, csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték)

 

 

Országos felszíni vízmérleg készítéséhez szükséges engedélyezett és tényleges felszíni vízhasználati adatok

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező halastavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező, felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz és használtvíz bevezetések jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

5 ha-nál nagyobb holtágak jellemző műszaki paraméterei

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő ipari célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő kommunális célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

Természetes tavak és vízjogi engedéllyel rendelkező mesterséges kistavak jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő mezőgazdasági célú öntözővízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező víztározók jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei

 

 

Jelentés a fakitermelésről és fafeldolgozásról VKKI és MGSZH EI Kp. részére

 

 

Erdővédelmi jelzőlap ERTI részére

 

 

Vízjogi engedéllyel rendelkező viziközmű vonatkozású vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, vízfelhasználás célja, egyéb mérések és munkálatok.

 

 

Laboratóriumi mérés adatok:

·         Hőmérséklet

·         Csapadék

·         Vízállások

·         Jégjelenség

·         Szivattyútelepek által átemelt vízmennyiség

·         Szivattyúk által felhasznált energia

·         Főcsatornák mederteltsége

·         Szélsebesség és irány

·         Labor által végzett felszíni vízminőség vizsgálat, ezen belül:

o    Vízhőmérséklet

o    Átláthatóság

o    Oxigén telítettség

o    Ph

o    Vezetőképesség

o    KOI (kémiai oxigén igény)

o    Ammónia

o    Nitrit

o    Nitrát

o    Foszfát

o    Lúgosság

o    Klorid

o    Calcium

o    Magnézium

o    Német keménységi fok

 

 Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

előző adat

változás

Adatigénylés módja

 

 Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

előző adat

változás

Az Adattár adataiba való betekintés díjmentes.
Másolat önköltségi áron igényelhető.

 

 II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns


II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns


II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Igazgatóság által közzétett hirdetmények, közlemények

előző adat

változás

A hirdetmények alatt található

 

 II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

előző adat

változás

Álláspályázatok

 

 

Hirdetmények

 

 II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az Igazgatóságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

előző adat

változás

Az Állami Számvevőszék "A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése - Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság" szabályszerűségi ellenőrzés keretében végzett ellenőrzéseket és tett megállapításokat.
A jelentés elérhetősége itt található:
https://www.aszhirportal.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16079.pdf?download=true

 

 II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok igénylése

előző adat

változás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

szervezeti struktúrában megjelölt valamennyi szervezeti egység

 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Az 1.3. alatt megjelölt adatok

 

 

A közérdekű adatigénylés rendje

 

 

 II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

előző adat

változás

Statisztikai adatgyűjtések.pdf

 

 II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Adatlap 2022. év ÉMVIZIG.pdf Statisztikai adatok 2021.pdf 2023.01.12


II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns


II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns


II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

előző adat

változás

Különös közzétételi lista.pdf
Egyedi közzétételi lista.pdf

 

2023.01.27II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns


II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns


II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns


II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns


II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns


II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns